×
×

پروژه های عمرانی گذشته

بیشتر سنگینی کار من این است که ببینم کجا شعله جهاد در حال فروکش کردن است و به کمک پروردگار نگذارم.